Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το έργο LiRe2.0 όπως και τα παραδοτέα του σε κινητή συσκευή Android κατεβάζοντας την εφαρμογή LiRe2.0 από το Google Play.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή LiRe2.0 κάνοντας κλικ εδώ:

Επισκόπηση Έργου

H ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αλφαβητισμό αποτυπώνει την πλήρη εικόνα: "Εκτιμάται ότι το 20% των ενηλίκων δεν διαθέτουν τις δεξιότητες αλφαβητισμού που χρειάζονται για να λειτουργήσουν πλήρως σε μια σύγχρονη κοινωνία '' Το έργο LiRe2.0 αναμένεται να αντιμετωπίσει τις χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ολοκληρωθεί το 2017.

Περισσότερα...

Προώθηση της Φιλαναγνωσίας

Καθώς το έργο εξελίσσεται, θα είστε σε θέση να βρείτε εδώ συνοπτικές περιγραφές των επιτυχημένων προγραμμάτων προώθησης της φιλαναγνωσίας, καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές καθώς και στρατηγικές υλοποίησης προς την κλιμακωτή, συστηματική και βιώσιμη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της ανάγνωσης. Στην ενότητα αυτή, θα είστε σε θέση να βρείτε τις αρχές, τις στρατηγικές και τις προσεγγίσεις για την προώθηση της χαρά της ανάγνωσης, τη δημιουργία αναγνωστικών κοινοτήτων καθώς και την ενίσχυση της φιλαναγνωστικής κουλτούρας.

Περισσότερα...

Διαδικτυακή Μάθηση

Ο στόχος του LiRe 2.0 είναι να αναπτύξει ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο καθώς και διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα παράσχει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές καθώς και στρατηγικές υλοποίησης προς την κλιμακωτή χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της ανάγνωσης, και μια ποικιλία υλικών και πηγών, ειδικά όσον αφορά την χρήση των εργαλείων Web2.0 για την προώθηση της ανάγνωσης.

Έρευνα

Κατά την διάρκεια του έργου, μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα πραγματοποιηθεί, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες πήγες τεχνογνωσίας σχετικά με τις αποτελεσματικές στρατηγικές προώθησης της φιλαναγνωσίας για μαθητές ηλικίας 10-18, με έμφαση στους απρόθυμους ή / και τους προβληματικούς αναγνώστες. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της έρευνας, μια συλλογική έκθεση με πληροφορίες σχετικά με την βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνά σε όλες τις χώρες εταίρους θα είναι διαθέσιμη εδώ.

Περισσότερα...

Νέα

Σε αυτό το μέρος μπορείτε να διαβάσετε τα τελευταία νέα για το έργο και την πρόοδό του. Μπορείτε επίσης να βρείτε νέα από συναφή έργα και άλλες δραστηριότητες.

Περισσότερα...